info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

صنایع غذایی

در صنایع غذایی موادی مانند متیل اتیل کتون، ایزوپروپیل الکل و متیل استات مورد استفاده قرار می‌گیرند. استنشاق غلظت‌های بالا این مواد می‌تواند اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی ایجاد کند. هم‌چنین می‌توانند موجب سوزش مجاری تنفسی، تهوع، سردرد، سرگیجه و کما شوند.

غذایی