info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

تولید مواد منفجره

آمونیاک از جمله موادی است که برای تولید مواد منفجره کاربرد دارد. این ماده با بوی مشخص و زننده می‌تواند باعث آسیب وسیع سرتاسر مجاری تنفسی شود. هم چنین آمونیاک سبب تحریک دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می‌تواند سبب مرگ شود.

مواد منفجره