info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

عطر

در تولید عطر از متیل استات و ایزوپروپیل الکل استفاده می‌گردد. این مواد به دلیل داشتن بخارات و یا مایعات اشتعال‌زا جز مواد خطرناک طبقه ‌بندی می‌گردند. ممکن است موجب خواب آلودگی و گیجی شوند و هم‌چنین آسیب‌های شدید چشمی را به دنبال داشته باشند.

عطر