info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

فیلتر کارتریجی تنفسی

فیلتر یا کارتریج تنفسی از تجهیزات اصلی در دستگاه های حفاظت تنفسی مانند ماسک های تنفسی و شیمیایی به حساب می آیند. در استفاده از فیلتر و کارتریج تنفسی باید دقت شود که متناسب با محیط کار و نوع آلاینده باشند. این قطعات چون کار اصلی حفاظت تنفسی را در دستگاه ها و تجهیزات تنفسی در محیط آلوده انجام می دهند بنابر این پس از اتمام کارایی باید تعویض گردند. باید توجه داشته همواره قبل از رفتن به محیط آلوده و در هنگام نصب ماسک های تنفسی فیلتر ها ی آن ها مورد بررسی قرار گیرد تا معیوب نباشد . چون اگر فیلتر معیوب باشد دیگر به کار بردن ماسک تنفسی هیچ فایده ای نخواهد داشت. در این قطعات برای فیلتر هوا در داخل آن از کربن فعال تلقیح شده مخصوص آلاینده مد نظر استفاده شده است. این قطعات قادر هستند تا در صورت استفاده در محیط هایی که در هوای آن گاز های خطرناک است جان فرد را نجات دهند. حتی در رنگ آمیزی و رنگ زدایی نیز باید از ماسک های دارای فیلتر کارتریجی استفاده شود.