info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

پایه کاتالیست

ساختار متخلخل برخی از کربن‌های فعال باعث شده است که برای استفاده به عنوان پایه کاتالیست بسیار مناسب باشند. کربن‌های ما دارای مشخصه های قابل تنظیم نظیر توزیع اندازه روزنه و سطح فعال هستند. این دو، همراه با خلوص بالا، سختی و میزان گرد و غبار کم، برای این کاربرد ایده آل می‌گردد. این‌ها در فرآیندهای مختلف، در بسترهای ثابت و بسترهای سیال استفاده می‌شوند.

نمونه‌ای از کاربردها
• تبدیل مرکاپتان
• اوزون و هیدروژن
• تجزیه پراکسید
• اکسیداسیون دی اکسید گوگرد
• تبدیل سولفید هیدروژن به گوگرد
• تجزیه فسژن