info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

چرا کربن فعال تلقیح شده؟

به منظور حذف اختصاصی ناخالصی‌های معین و یا افزایش ظرفیت‌های جذب و سرعت حذف آلاینده‌ها می‌بایست نسبت به افزایش راندمان جداسازی کربن‌های فعال اقدام نمود. یکی از روش‌های بسیار موثر آغشته سازی کربن‌ها با مواد شیمیایی مناسب می‌باشد. هنگامی که مواد شیمیایی تلقیح کننده بر روی سطح درونی (روزنه‌های متوسط و ریز) ته‌نشین می‌گردند، مکانیسم حذف کاملا تغییر کرده و از این پس ناخالصی‌ها به وسیله جذب شیمیایی حذف می‌شوند.

چرا کربن فعال تلقیح شده