info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کاغذ

متیل اتیل کتون، تری اتانول آمین، آمونیاک و رزین‌های اوره فرمالدئید از جمله موادی هستند که در صنایع کاغذ سازی به کار برده می‌شوند. این مواد می‌توانند بر سيستم اعصاب مركزي تاثير گذاشته و سبب تحريك پوست، چشم و دستگاه تنفسی گردند.

کاغذ