info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن فعال تلقیح شده

کربن فعال تلقیح شده به کربن فعالی اطلاق می‌شود که پس از آغشته شدن آن به مواد شیمیایی مناسب، برخی از نقاط فعال ویژه جهت جذب آلاینده‌های خاص در ساختار متخلخل آن ایجاد گردیده باشد. کربن فعال تلقیح شده ابتدا آلودگی‌های مشخص شده را جذب نموده و مولکول‌ها به سرعت با ماده شیمیایی واکنش انجام داده و یک ترکیب پایدار غیر قابل بازگشت را ایجاد می‌نمایند. بدین ترتیب، ماده آلوده کننده خاص حذف می‌شود.

کربن فعال تلقیح شده