info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع Am

کربن نوع Am شرکت نواک، یک محصول تلقیحی مخصوص برای کنترل و حذف آمونیاک و آمین‌های با وزن مولکولی کم از جریان گاز است.
بسته به نیاز، انواع مشخصات مختلف از جمله اندازه‌های قرص و گرانول متنوع و انواع سطوح تلقیحی متفاوت در دسترس است. کاربردهای بالقوه آن، شامل فیلترهای دودکش بخار، فیلترهای هوای اتاق، سردخانه‌ها و فرآوری شیمیایی است.

کربن نوع Am