info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع Hg

کربن نوع Hg، محصول ویژه‌ شرکت نواک برای کنترل بخارات جیوه است. این محصول تلقیحی، به طور گسترده در صنایع مختلف که به طور فعال در کنترل جیوه و اجزاء سازنده جیوه نقش دارند، استفاده می‌شود.

کربن Hg