info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع TEDA

شرکت نواک از TEDA به منظور آغشته سازی روی کربن‌ فعال برای تعدادی کاربرد در صنعت هسته‌ای استفاده می‌کند که در آن حذف یدید رادیواکتیو از هوا مورد نیاز است. علاوه بر این، با سایر تلقیح کننده‌ها برای حذف گازهای سمی ش.م.ر(ش.م.ه)، نظامی و صنعتی، به منظور تقویت جذب و فراهم نمودن استحکام استفاده می‌شود.

teda-range